Skip to main content

Omezené podmínky použití společnosti Egencia France SAS

Poslední revize dne 15.srpna 2019

Vítejte na našem webu („web“). Tento web slouží výhradně společnostem, které odebírají služby společnosti Egencia (dále jednotlivě jako „společnost“) a jejich oprávněným zákazníkům („oprávnění zákazníci“ nebo „zákazníci“), jako pomůcka pro práci sjejich potřebami voblasti služebních cest. Patří sem shromažďování informací ocestě, zjišťování dostupnosti zboží aslužeb souvisejících scestou, rezervace oprávněných rezervací pro sebe či vpřípadě zajišťovatelů cestovních služeb pověřených společností („zajišťovatelé cestovních služeb“) jménem jiných osob nebo uzavírání jiných obchodních transakcí sposkytovateli cestovních služeb amanažery cestovních služeb („manažeři cestovních služeb“), ato pouze pro účely nahlížení do zpráv apřístup knim. Žádné jiné důvody nejsou přípustné.

Výrazy „my“, „náš“ a„Egencia“ vpříslušných pádech označují francouzskou společnost Egencia France SAS ajejí dceřiné společnosti afiremní partnery včetně společnosti Travelscape, LLC (dále souhrnně jako „společnosti Egencia“). „Partner společnosti Egencia“ znamená web pod společným obchodním názvem nebo propojený web, jehož prostřednictvím poskytujeme odkazy, obsah nebo služby. Výraz „vy“ označuje oprávněného zákazníka, zajišťovatele cestovních služeb nebo manažera cestovních služeb společnosti, který tento web navštívil, zajistil si jeho prostřednictvím rezervaci nebo si zajistil rezervaci prostřednictvím zástupců společnosti Egencia. TPX’ znamená Travel Partner Exchange S.L. se sídlem společnosti na adrese Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79 38002 Santa Cruz de Tenerife, Kanárské ostrovy, Španělsko.

Tento web vám nabízíme pod podmínkou, že budete beze změn souhlasit se všemi níže uvedenými smluvními podmínkami asděleními (dále souhrnně jako „Podmínky použití“ nebo „smlouva“). Doporučujeme, abyste si tyto Podmínky použití pečlivě přečetli, protože obsahují důležité informace oomezení odpovědnosti. Rovněž doporučujeme přečtení Zásad ochrany osobních údajů, kterými se řídí vaše používání webu akteré jsou do této smlouvy začleněny odkazem. Přístupem ktomuto webu nebo jeho používáním, rezervací cestovních produktů nebo služeb na webu nebo kontaktováním zástupců našeho telefonního centra souhlasíte stím, že budou uplatněny aktuálně platné Podmínky použití. Pokud sPodmínkami použití nesouhlasíte, nepoužívejte tento web, neprovádějte jeho prostřednictvím rezervace ani nevolejte zástupcům našeho telefonního centra. Společnost Egencia může tyto Podmínky používání kdykoli změnit aváš další přístup ktomuto webu nebo jeho používání jsou podmíněny tím, že budete saktualizovanými Podmínkami použití souhlasit.

zpět na začátek

POUŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Podmínkou vašeho používání tohoto webu je vaše záruka, že:

 1. je vám nejméně 18let,
 2. jste oprávněný zákazník, zajišťovatel cestovních služeb nebo manažer cestovních služeb,
 3. jste zákonně oprávněni se závazně zákonně zavazovat,
 4. budete tento web používat vsouladu sPodmínkami použití,
 5. budete tento web používat pouze koprávněným rezervacím pro sebe nebo jménem stran ve vaší společnosti, za které máte zákonné právo jednat jako zajišťovatel cestovních služeb,
 6. jste-li tvůrce cesty, potvrzujete, že pro účely rezervací provedených prostřednictvím tohoto webu nebo služeb jednáte se zákazníky, pro které nějakou cestu organizujete, jako cestovní agentura a zákazníka, jehož jménem rezervaci cesty provádíte, budete informovat o smluvních podmínkách, které se vztahují na rezervace, které jste jejich jménem provedli, včetně všech souvisejících platných pravidel a omezení,
 7. všechny informace, které poskytujete na tomto webu, jsou pravdivé, přesné, aktuální aúplné,
 8. budete chránit informace na svém účtu Egencia abudete dohlížet na případné použití vašeho účtu jinou osobou, než jste vy, abudete za takové použití plně odpovědní,
 9. jste buď oprávněni naší společností používat služby nabízené prostřednictvím tohoto webu, nebo – pokud provádíte rezervace cestovních služeb jménem jiného hosta naší společnosti (např. jako manažer cestovních služeb, asistent nebo jiný zástupce) – prohlašujete azaručujete se, že tento zaměstnanec souhlasí stěmito podmínkami použití abude jimi vázán.

Ponecháváme si právo na základě vlastního uvážení komukoli odmítnout přístup ktomuto webu nebo službám, které nabízíme, ato kdykoli azlibovolného důvodu, mimo jiné včetně porušení Podmínek použití. Kromě toho může vaše společnost také na základě vlastního uvážení omezit přístup kwebu nebo zrušit účty libovolného zákazníka, manažera cestovních služeb nebo zajišťovatele cestovních služeb.

zpět na začátek

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

Obsah tohoto webu ainformace vněm obsažené (mimo jiné včetně ceny adostupnosti cestovních služeb) ataké infrastruktura použitá kposkytování tohoto obsahu ainformací jsou naším majetkem nebo majetkem našich dodavatelů aposkytovatelů nebo majetkem vaší společnosti nebo dodavatelů, se kterými vaše společnost uzavřela přímé smlouvy ocestovních službách. Ikdyž si můžete pořídit omezený počet kopií vašeho plánu cesty (asouvisejících dokumentů) pro rezervace provedené prostřednictvím tohoto webu, souhlasíte stím, že žádné informace, obsah, na který se mohou vztahovat autorská práva, software, produkty ani služby získané ztohoto webu nebo jeho prostřednictvím nebudete jinak upravovat, kopírovat, šířit, přenášet, zobrazovat, ukazovat, reprodukovat, zveřejňovat, licencovat, vytvářet znich odvozená díla, předávat je nebo prodávat či prodávat dále. Dále není povoleno:

 1. používat tento web nebo jeho obsah pro libovolné komerční účely,
 2. provádět spekulativní, falešné nebo podvodné rezervace ani rezervace na základě očekávané poptávky,
 3. získávat přístup kobsahu tohoto webu nebo informacím na tomto webu, monitorovat je nebo kopírovat pomocí nástrojů typu robot, spider, scraper nebo jiných automatických prostředků nebo jiného manuálního postupu pro jakékoli účely, pokud ktomu nebudete mít naše výslovné písemné povolení,
 4. porušovat omezení sdělení ovyloučení robotů na tomto webu nebo obcházet jiná opatření použitá kzabránění nebo omezení přístupu na tento web,
 5. podnikat kroky, které by představovaly nebo mohly dle našeho uvážení představovat nepřiměřené nebo neúměrně vysoké zatížení naší infrastruktury,
 6. zveřejňovat nebo předávat nezákonné informace nebo provádět jakoukoli nezákonnou činnost, mimo jiné včetně aktivit nebo zveřejňování, které jsou nezákonné, hanlivé, pomlouvačné, neslušné nebo rasově či sexuálně urážlivé,
 7. bez našeho výslovného písemného povolení vkládat přímý odkaz na libovolnou část tohoto webu (mimo jiné včetně cesty knákupu libovolných cestovních služeb) pro jakýkoliv účel, nebo
 8. „vytvářet rámce“, „zrcadlit“ nebo jinak začleňovat libovolnou část těchto webových stránek do jiného webu bez našeho předchozího písemného svolení.

Pokud vaše rezervace nebo účet vykazují známky podvodu, zneužití nebo podezřelé aktivity, může společnost Egencia zrušit rezervace spojené svaším jménem, e-mailovou adresou nebo účtem azavřít všechny související účty Egencia. Pokud jste se dopustíte podvodné činnosti, vyhrazuje si společnost Egencia právo podniknout potřebné právní kroky. Můžete nést odpovědnost za peněžitou ztrátu společnosti Egencia včetně nákladů na soudní řízení anáhrady škody. Chcete-li podat námitku proti zrušení rezervace nebo zmrazení či uzavření účtu, kontaktujte prosím oddělení služeb zákazníkům společnosti Egencia.

zpět na začátek

PRAVIDLA A OMEZENÍ NA STRANĚ DODAVATELE

Na vaši rezervaci anákup zboží aslužeb souvisejících scestováním, které jste si vybrali, se budou vztahovat další podmínky. Pečlivě si tyto další podmínky přečtěte. Zejména vpřípadě nákupu letenky se ujistěte, že jste si přečetli celé přepravní podmínky vydané dodavatelem, které se nacházejí na webu daného dodavatele. Souhlasíte stím, že budete dodržovat nákupní podmínky stanovené dodavatelem, se kterým se rozhodnete uzavřít obchod, mimo jiné včetně úhrady všech částek vtermínu splatnosti avsouladu spravidly aomezeními dodavatele, která se týkají dostupnosti apoužití jízdenek, produktů nebo služeb. Například cena letenky je garantována až po dokončení nákupu avydání letenek. Letečtí dopravci adalší dodavatelé cestovních služeb mohou bez upozornění své ceny měnit. Pokud nebude vaše platba vplné výši přijata včas, vyhrazuje si společnost Egencia právo vaši rezervaci zrušit.

Společnost Egencia vám může místo zpáteční letenky nabídnout možnost provést rezervaci kombinací dvou jednosměrných letenek. Kombinace jednosměrných letenek vám může zajistit větší výběr letů, které jsou často levnější akteré lze kombinovat vrámci jednoho leteckého dopravce nebo urůzných leteckých dopravců. Na rozdíl od zpátečních letenek se na každou jednosměrnou letenku vztahují její vlastní pravidla, omezení apoplatky. Pokud ujednoho ztěchto letů dojde ke změně ze strany leteckého dopravce (např. zrušení nebo přeložení letu), která způsobí, že musíte provést změny iudruhého letu, budete povinni uhradit případné náklady, které vám vzniknou vsouvislosti sprovedením změn uletu, který nebyl danou změnou dotčen.

Uurčitých nízkonákladových dopravců je cena vašeho letu převedena kvůli vašemu pohodlí zjiné měny tak, abyste měli kdispozici odhad částky ve vaší místní měně. Vdůsledku toho si může letecký dopravce zvaší kreditní karty strhnout částku, která může být kvůli kolísání měny mírně odlišná. Ve vašem výpisu se může objevit také příslušný poplatek od vydavatele vaší karty za zpracování transakce apřípadné daně za zahraniční nákupy.

Federální zákony zakazují usebe nebo ve svém zavazadle na palubě letadla přepravovat nebezpečné materiály. Porušení tohoto zákazu může mít za následek až pětiletý trest odnětí svobody apokuty ve výši 250000USD nebo více (předpis 49U.S.C. 5124). Knebezpečným materiálům patří výbušniny, stlačené plyny, hořlavé kapaliny apevné látky, oxidační činidla, jedy, korozivní látky aradioaktivní materiály. Příklady: barvy, benzin do zapalovače, ohňostroje, slzné plyny, kyslíkové lahve aradiofarmaka. Existují zvláštní výjimky pro malá množství (do celkové hmotnosti cca 2kg (70 uncí)) zdravotnických atoaletních potřeb převážených ve vašem zavazadle aněkteré kuřácké potřeby, které máte usebe.

Někteří poskytovatelé ubytování mohou požadovat, abyste při příjezdu předložili kreditní kartu, debetní kartu nebo složili peněžitou zálohu na pokrytí dodatečných výdajů vzniklých během vašeho pobytu. Tato záloha se nevztahuje na platby, které společnost Egencia obdrží za vaši rezervaci hotelu. Společnost Egencia není odpovědná za náklady vzniklé vdůsledku přestěhování. Berete na vědomí, že někteří externí dodavatelé, kteří nabízejí určité služby nebo aktivity, mohou využití těchto služeb či aktivit podmínit vaším souhlasem svyloučením jejich zodpovědnosti. Berete na vědomí, že porušení pravidel aomezení takového dodavatele může vést ke zrušení vaší rezervace, odmítnutí vašeho přístupu kpříslušnému cestovnímu produktu nebo službám, propadnutí částek zaplacených za danou rezervaci nebo stržení nákladů, které nám vzniknou vdůsledku takového porušení, zvašeho účtu.

VÝSLEDKY VYHLEDÁVÁNÍ:

Pořadí řazení výsledků vyhledávání udodávky od společnosti Egencia (např. lety, ubytování, automobil atd.) poskytnuté vreakci na dotaz vyhledávání je určeno mnoha faktory, které se mohou urůzných cestovních služeb lišit. Patří sem například cena adostupnost apřípadně také časové plány cesty, např. délka ačas cesty, poloha, výsledek hodnocení apočet hvězdiček. Vkaždém případě si může každý zákazník upravit filtry aseřadit faktory, aupravit tím zobrazení tak, aby co nejlépe odpovídalo individuálním přáním acestovním potřebám zákazníka. Kromě toho neustále optimalizujeme naše služby tak, abychom zákazníkům poskytovali ty nejlepší služby. Proto občas provádíme testování jiných algoritmů pro výchozí řazení výsledků vyhledávání.

zpět na začátek

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Egencia věří vochranu vašich osobních údajů. Kliknutím sem zobrazíte naše aktuální zásady ochrany osobních údajů, kterými se řídí také vaše používání webu. Seznámíte se zde snašimi postupy:Zásady ochrany osobních údajů společnosti Egencia

zpět na začátek

FIREMNÍ ZÁSADY PRO CESTOVÁNÍ

Vaše společnost může poskytnout společnosti Egencia své platné zásady pro cestování („Firemní zásady pro cestování“). Při uzavírání obchodů svámi pomůžeme vaší společnosti uplatňovat dodržování jejích Firemních zásad pro cestování. Máte-li jakékoli otázky týkající se pravidel apředpisů vašich Firemních zásad pro cestování, obraťte se přímo na vaši společnost.

zpět na začátek

POVINNOSTI SPOLEČNOSTI

Společnost je odpovědná za zajištění, že jakékoli zde provedené cestovní nákupy jsou vsouladu sjejími cestovními postupy a pravidly (i vpřípadě, kdy web pro firemní cestování nabízí funkce pro regulaci souladu se zásadami pro cestování), a za řešení jakýchkoli souvisejících sporů sjejími zaměstnanci a zástupci. Společnost Egencia nenese odpovědnost za jakékoli zde provedené cestovní nákupy porušující cestovní postupy nebo pravidla společnosti.

Společnost nese odpovědnost za jakékoli platby za doplatkové faktury nebo poplatky za pokuty vyměřené jakoukoli třetí stranou související se zde uvedenými cestovními nákupy nebo aktivitami společnosti (např. vystavení navazujících cestovních dokladů atd.) a za jakékoli náklady, škody nebo částky vyplývající zvyjednaných leteckých smluv společnosti nebo snimi související, avšak ne v rozsahu, vjakém se jedná o platby, poplatky, náklady, škody nebo částky vyměřené vůči společnosti Egencia, za které nese odpovědnost vsouladu svýše uvedenými fakturačními postupy.

MÍSTNÍ DANĚ A PLATBA

Pokud není vpravidlech a omezeních uvedeno jinak, ceny služeb uvedené na webu jsou včeských korunách a nezahrnují místní daně účtované úřady vněkterých zemích.

Cenu služeb rezervovaných na webu nebo telefonicky je nutné uhradit buď (i) společnosti Expedia nebo TPX, která tyto platby přijme jménem dodavatelů, nebo (ii) přímo dodavatelům. Platba může být účtována více než jednou stranou (jak bude uvedeno ve výpisu zbanky nebo kreditní karty zákazníka), nicméně celková účtovaná částka nepřekročí celkovou cenu služeb.

Zákazník poskytne údaje své platební karty a dodavatel nebo společnost Expedia, Inc. bude často muset ověřit: (i) platnost platební karty (prostřednictvím strhnutí poplatku nominální hodnoty, který bude do několika dní buď refundován, nebo odečten zkonečné platby splatné dodavateli) a (ii) dostupnost prostředků na platební kartě (což potvrdí banka, která kreditní kartu zákazníka vydala).

PŘEDPLACENÉ REZERVACE HOTELU

Berete na vědomí, že společnost Egencia ajejí příslušné dceřiné společnosti afiremní partneři (dále souhrnně jako „společnosti Egencia“) předem sjednávají sposkytovateli ubytování určité ceny pokojů tak, aby usnadnili provádění rezervací. Berete také na vědomí, že společnosti Egencia vám poskytují služby pro usnadnění provádění těchto rezervací za úplatu („poplatek za zprostředkování“). Cena pokoje zobrazená na webu je kombinací předjednané ceny za pokoje, které vaším jménem rezervovaly společnosti Egencia, apoplatku za zprostředkování, který si ponecháváme za naše služby. Společnostem Egencia udělujete právo provést rezervace za celou cenu rezervace, která zahrnuje cenu pokoje uvedenou na webu, daně, servisní poplatky a vrelevantních případech daně znašich služeb a transakční poplatky. Souhlasíte stím, že vám zvaší kreditní karty odečteme celkovou cenu rezervace. Předáním požadavku na rezervaci opravňujete společnosti Egencia včetně společnosti Travelscape, LLC, aby vaším jménem zprostředkovaly rezervace hotelu včetně zajištění úhrady uposkytovatelů ubytování.

Berete na vědomí, že pokud není níže vsouvislosti sdaňovými povinnostmi ohledně částek, které si ponecháváme za naše služby, uvedeno jinak, neinkasujeme daně za účelem jejich úhrady příslušným daňovým úřadům. Daně za předplacené hotelové transakce jsou náhrady za odhadované transakční daně (např. zprodeje aužívání, obsazenosti, daně za pokoj, spotřební daně, daně zpřidané hodnoty atd.), které jsou uhrazeny poskytovateli ubytování za daně splatné zpronájmu hotelových pokojů. Poskytovatelé ubytování nám fakturují určité poplatky včetně daní. Poskytovatelé ubytování jsou povinni příslušné daně zaplatit příslušným daňovým jurisdikcím. Žádná ze společností Egencia nevystupuje jako spoludodavatel dodavatele, ukterého jsme objednali nebo rezervovali cestovní služby našeho zákazníka. Zdanitelnost apříslušná daňová sazba se výrazně liší vzávislosti na poloze. Skutečná výše daní, které jsou placeny poskytovatelům ubytování, se může lišit podle výše náhrad za daně, vzávislosti na sazbách, zdanitelnosti apod., které jsou platné vdobě skutečného využití hotelových služeb našimi zákazníky. Servisní poplatky si ponecháváme jako další náhradu za servis, který vám poskytujeme vsouvislosti srezervací cestovních služeb. Servisní poplatky, které si ponecháváme za naše služby, se liší podle částky adruhu rezervace hotelu.

Vaši předplacenou rezervaci hotelu můžete zrušit nebo změnit, bude vám však účtován poplatek za zrušení nebo změnu uvedený vpravidlech aomezeních pro rezervaci hotelu. Tento poplatek může dosáhnout plné výše ceny rezervace. Pokud svou rezervaci nezrušíte nebo nezměníte před termínem uvedeným vzásadách storna platných pro hotel, kde jste provedli rezervaci, přičemž tyto zásady se ujednotlivých hotelů liší (obvykle 24 až 72hodin před datem příjezdu), bude vám vyúčtována částka rovnající se platné ceně za noc, dani aservisním poplatkům. Pokud se neubytujete první noc dané rezervace aplánujete přijet na další noci vrámci této rezervace, musíte nám potvrdit změny rezervace nejpozději kdatu první noci dané rezervace. Zamezíte tak zrušení vaší rezervace. Souhlasíte stím, že zaplatíte vzniklé poplatky za zrušení nebo změnu rezervace. Některé hotely vomezených případech nepovolují změny nebo zrušení rezervace poté, co je dokončena. Tato skutečnost je uvedena vpravidlech aomezeních pro rezervaci hotelu. Souhlasíte stím, že budete dodržovat Podmínky použití vzniklé vsouvislosti svašimi předplacenými rezervacemi hotelu.

Na částky, které vám účtujeme za naše služby (poplatek za zprostředkování nebo servisní poplatek), se vněkterých jurisdikcích vztahují daně zprodeje nebo použití nebo pobytová daň. Například za pobyty vhotelu ve státě New York, avšak mimo New York City, jsou vybírány výše uvedené daně kpokrytí daní splatných znájemného, které dostává poskytovatel ubytování za pokoj. Za naše služby se zde neplatí žádná místní pobytová daň. Skutečná částka daně, kterou zaplatíme daňovým úřadům za naše služby, se může od účtovaných částek daně lišit vzávislosti na sazbách, zdanitelnosti atd., jež jsou vplatnosti vokamžiku skutečného využití hotelu našimi zákazníky.

zpět na začátek

ÚDAJE OPROGRAMU „ZAPLATIT NYNÍ NEBO ZAPLATIT POZDĚJI“

Vněkterých hotelích vám může být nabídnuta možnost „Zaplatit nyní online“ nebo „Zaplatit později vhotelu“. Pokud vyberete možnost Zaplatit online, Egencia vám zkreditní karty strhne částku, která se vám ihned zobrazí. Pokud si vyberete možnost „Zaplatit později vhotelu“, strhneme zvaší karty částku vmístní měně vdobě vašeho pobytu. Upozorňujeme, že daně apoplatky se utěchto dvou způsobů platby liší. Sazby daně asměnné kurzy se mohou vobdobí mezi rezervací apobytem změnit.

zpět na začátek

BANKOVNÍ POPLATKY APOPLATKY ZA KREDITNÍ KARTU

Pokud vaši platbu zpracováváme my, dochází kjejímu zpracování ve Spojených státech. Když vaši platbu zpracovává dodavatel cestovních služeb, proběhne toto zpracování vzemi, kde daný dodavatel cestovních služeb sídlí.

Některé banky akreditní společnosti si účtují poplatky za zahraniční nebo přeshraniční transakce. Pokud například provádíte rezervaci pomocí karty vydané vUSA uobchodníka, který nesídlí vUSA, může vám vaše banka účtovat poplatek za přeshraniční nebo zahraniční platbu. Vaše banka nebo kreditní společnost mohou dále považovat rezervaci zahraniční cesty za zahraniční transakci, protože údaje ovaší kartě můžeme předat zahraničnímu dodavateli cestovních služeb, který provede vyúčtování ztéto karty. Kromě toho si některé banky akreditní společnosti účtují poplatky za převod měny. Pokud například provedete rezervaci vjiné měně, než je měna vaší kreditní karty, může vaše kreditní společnost převést částku rezervace na měnu vaší kreditní karty aúčtovat vám poplatek za směnu. Směnný kurz apoplatek za zahraniční transakci určuje výhradně vaše banka ke dni zpracování vaší transakce. Pokud máte otázky týkající se těchto poplatků nebo směnného kurzu použitého pro vaši rezervaci, kontaktujte vaši banku.

zpět na začátek

ZAHRANIČNÍ CESTY

Jste povinni zajistit splnění všech požadavků pro vstup do cizí země. Dále jste povinni zajistit, aby vaše cestovní doklady, jako je pas avíza (tranzitní, obchodní, turistická ajiná), byly vpořádku, aaby byly splněny všechny ostatní požadavky na vstup do cizí země. Společnost Egencia nemá žádné zvláštní znalosti týkající se požadavků na vstup do cizích zemí nebo na cestovní dokumenty. Zákazníkům důrazně doporučujeme, aby si před rezervací cesty do zahraničních destinací přečetli cestovní zákazy, varování, oznámení arady vydávané příslušnými vládami.

Pas avíza: Ohledně těchto informací se musíte poradit na příslušném velvyslanectví nebo konzulátu. Požadavky se mohou měnit apřed rezervací aodjezdem byste si měli zkontrolovat aktuálnost daných informací. Pokud vám bude zamítnut odlet nebo vstup do jakékoli země vdůsledku toho, že jste usebe neměli správný aodpovídající pas, vízum nebo jiné cestovní doklady požadované libovolným leteckým dopravcem, orgánem nebo zemí, ato včetně zemí, kterými případně pouze projíždíte, neponeseme za tuto situaci žádnou odpovědnost. Patří sem ivšechny zastávky letadla, ato ivpřípadě, že letadlo nebo letiště neopustíte.

Zdravotní hlediska: Očkování doporučovaná pro cestu se mohou měnit. Před odjezdem byste se tedy měli poradit se svým lékařem. Vsouvislosti sdanou cestou jste povinni zajistit splnění všech zdravotních požadavků pro vstup do dané země, obstarat si doporučená očkování, brát všechny doporučené léky adodržovat všechny rady lékaře.

Dezinsekce: Ikdyž to není obvyklé, většina zemí si vyhrazuje právo provést dezinsekci letadla, pokud je zjištěno ohrožení veřejného zdraví, zemědělství nebo životního prostředí. Světová zdravotnická organizace aMezinárodní organizace pro civilní letectví schválily tyto dezinsekční postupy: (1) postřik kabiny letadla aerosolovým insekticidem, přičemž cestující zůstávají na palubě, nebo (2) ošetření vnitřních povrchů letadla zbytkovým insekticidem, přičemž cestující nejsou na palubě. Další informace najdete na: https://www.transportation.gov/airconsumer/spray

NABÍDKOU REZERVACÍ CESTOVNÍCH PRODUKTŮ VKONKRÉTNÍCH ZAHRANIČNÍCH DESTINACÍCH SPOLEČNOST EGENCIA NEPROHLAŠUJE ANI NEZARUČUJE, ŽE CESTOVÁNÍ DO TĚCHTO OBLASTÍ JE VHODNÉ NEBO BEZ RIZIKA. DÁLE NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA ŠKODY NEBO ZTRÁTY, KTERÉ MOHOU VSOUVISLOSTI SCESTAMI DO TĚCHTO DESTINACÍ VZNIKNOUT.

zpět na začátek

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

Informace, software, produkty aslužby zveřejněné na tomto webu mohou obsahovat nepřesnosti nebo chyby včetně cenových chyb. Společnosti Egencia apartneři společnosti Egencia zejména nezaručují správnost informací apopisů týkajících se hotelu, letu, plavby, automobilu ajiných cestovních prostředků, které jsou zobrazeny na tomto webu (mimo jiné včetně cen, fotografií, seznamu hotelového vybavení, obecného popisu produktů atd.), aodmítají veškerou odpovědnost za tyto případné chyby anepřesnosti. Kromě toho si společnost Egencia výslovně vyhrazuje právo na opravu případných chyb vcenách na našem webu a vrezervacích čekajících na vyřízení, které byly provedeny za nesprávnou cenu. Vtakovém případě vám, pokud to bude možné, nabídneme možnost ponechat si rezervaci čekající na vyřízení za správnou cenu, nebo vaši rezervaci bez storno poplatku zrušíme.

Hodnocení hotelů na tomto webu představují pouze obecné vodítko aspolečnosti Egencia apartneři společnosti Egencia nezaručují správnost těchto hodnocení. Společnosti Egencia, partneři společnosti Egencia ani jejich příslušní dodavatelé neposkytují žádné záruky dostupnosti konkrétních produktů nebo služeb. Společnosti Egencia, partneři společnosti Egencia ajejich příslušní dodavatelé mohou na tomto webu kdykoli provést vylepšení nebo změny.

Společnosti Egencia, partneři společnosti Egencia ajejich příslušní dodavatelé neposkytují žádná prohlášení ovhodnosti informací, softwaru, produktů nebo služeb obsažených na tomto webu pro libovolný účel. Zahrnutí libovolného produktu nebo služeb do tohoto webu nebo jejich nabídku na tomto webu nepředstavují schválení nebo doporučení těchto produktů nebo služeb ze strany společností Egencia nebo partnerů společnosti Egencia. Všechny tyto informace, software, produkty aslužby jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakékoli záruky. Společnosti Egencia, partneři společnosti Egencia ajejich příslušní dodavatelé odmítají veškeré záruky apodmínky týkající se toho, že tento web, jeho servery nebo e-maily zasílané společnostmi Egencia, partnery společnosti Egencia nebo jejich příslušnými dodavateli neobsahují viry nebo jiné škodlivé komponenty. Společnost Egencia, partneři společnosti Egencia ajejich příslušní dodavatelé tímto odmítají veškeré záruky apodmínky týkající se těchto informací, softwaru, produktů aslužeb, ato včetně všech předpokládaných záruk apodmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, vlastnictví nebo neporušování práv.

Dopravci, hotely adalší dodavatelé poskytující cestovní nebo jiné služby na tomto webu jsou nezávislí dodavatelé, nikoli zástupci nebo zaměstnanci společností Egencia nebo partnerů společnosti Egencia. Společnosti Egencia apartneři společnosti Egencia nejsou odpovědní za úkony, chyby, opomenutí, prohlášení, záruky, porušení nebo nedbalost těchto dodavatelů ani za újmu na zdraví osob, úmrtí, škodu na majetku nebo jiné škody či výdaje stím související. Společnosti Egencia apartneři společnosti Egencia nejsou povinni anebudou vracet peníze vpřípadě zpoždění, zrušení, přečerpání kapacity rezervací, stávky, události způsobené vyšší mocí nebo jinými příčinami mimo jejich přímou kontrolu. Dále nejsou odpovědní za další výdaje, opomenutí, zpoždění, změnu trasy nebo úkony libovolné vlády či úřadu.

Společnosti Egencia, partneři společnosti Egencia ani jejich příslušní dodavatelé nebudou odpovědní za jakékoli přímé, nepřímé, represivní, náhodné, zvláštní nebo následné škody způsobené vaším přístupem ktomuto webu, jeho zobrazením nebo použitím nebo opožděným získáním přístupu či neschopností získat přístup ktomuto webu, zobrazit jej nebo jej použít (mimo jiné včetně vašeho spoléhání se názory obsažené na tomto webu, veškerých počítačových virů, informací, softwaru, propojených stránek, produktů aslužeb získaných prostřednictvím tohoto webu nebo jinak vyplývajících zvašeho přístupu ktomuto webu, jeho zobrazení nebo použití), ato bez ohledu na teorii nedbalostní nebo smluvní odpovědnosti, odpovědnosti za delikt, absolutní odpovědnosti, zákonů na ochranu spotřebitele nebo jinak, ato ani vpřípadě, že společnosti Egencia, partneři společnosti Egencia nebo jejich příslušní dodavatelé byli na možnost takových škod upozorněni.

Pokud bude ipřes výše uvedená omezení shledáno, že společnosti Egencia, partneři společnosti Egencia nebo jejich příslušní dodavatelé jsou odpovědní za ztrátu nebo škodu, která jakýmkoli způsobem vyplývá zvýše uvedených situací nebo snimi souvisí, pak odpovědnost společností Egencia, partnerů společnosti Egencia nebo jejich příslušných dodavatelů vžádném případě nepřekročí vsouhrnu vyšší zdále uvedených částek: (a) transakční poplatky, které jste zaplatili společnosti Egencia vsouvislosti stransakcemi na tomto webu, nebo (b) jedno sto amerických dolarů (100,00USD) nebo odpovídající částku vmístní měně.

Omezení odpovědnosti odráží rozložení rizik mezi smluvní strany. Omezení uvedená vtéto části přetrvají abudou platit ivpřípadě, že se zjistí, že případný omezený prostředek nápravy uvedený vtěchto Podmínkách použití nesplnil svůj základní účel. Omezení odpovědnosti uvedená vtěchto Podmínkách použití působí ve prospěch společností Egencia, partnerů společnosti Egencia nebo jejich příslušných dodavatelů.

zpět na začátek

NÁHRADA ŠKODY

Souhlasíte stím, že společnosti Egencia, partnery společnosti Egencia nebo jejich příslušné dodavatele ajejich funkcionáře, ředitele, zaměstnance azástupce odškodníte aochráníte před veškerými nároky, žalobami, požadavky, náhradami, ztrátami, škodami, pokutami, penále nebo jinými náklady či výdaji libovolného druhu, mimo jiné včetně přiměřených právních aúčetních poplatků, které budou vzneseny třetími osobami vdůsledku:

 1. vašeho porušení Podmínek použití nebo vnich odkazovaných dokumentů,
 2. vašeho porušení jakéhokoliv zákona nebo práv třetí strany, nebo
 3. vašeho používání tohoto webu.

zpět na začátek

ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Tento web může obsahovat hypertextové odkazy na weby provozované jinými stranami než společnostmi Egencia apartnery společnosti Egencia. Takové odkazy jsou poskytovány pouze pro referenci. Tyto webové stránky nekontrolujeme aneneseme odpovědnost za jejich obsah, ochranu osobních údajů ani jiné procesy na těchto webových stránkách. Dále je na vás, jaká podniknete bezpečnostní opatření kzajištění toho, aby vámi vybrané odkazy nebo stažený software (ať už ztohoto webu nebo jiných webů) neobsahovaly viry, červy, trojské koně, závady nebo jiné škodlivé záležitosti. Skutečnost, že náš web obsahuje odkazy na takové webové stránky, neznamená, že schvalujeme materiály zveřejněné na těchto webových stránkách nebo že jsme ve spojení sjejich provozovateli.

zpět na začátek

SOFTWARE DOSTUPNÝ NA TOMTO WEBU

Veškerý software, který je dostupný ke stažení ztohoto webu („software“) nebo prostřednictvím vašeho obchodu smobilními aplikacemi, včetně mobilní aplikace Egencia („mobilní aplikace“), je autorským právem chráněné dílo společností Egencia, partnerů společnosti Egencia nebo našich příslušných dodavatelů. Vaše používání tohoto softwaru se řídí případnými podmínkami licenční smlouvy skoncovým uživatelem, která je přiložena ksoftwaru nebo která je vněm obsažena („licenční smlouva“). Pokud nejdříve nevyjádříte souhlas spodmínkami licenční smlouvy, nesmíte instalovat nebo používat žádný software, ke kterému je přiložena nebo jehož součástí je licenční smlouva. Kjakémukoliv softwaru dostupnému ke stažení na této stránce, ke kterému není přiložena licenční smlouva, vám jakožto uživateli tímto udělujeme omezenou, osobní, nevýhradní, nepřenositelnou licenci ke stažení, instalaci apoužívání softwaru nebo mobilní aplikace za účelem prohlížení nebo jiného používání tohoto webu anebo přistupování kobsahu ainformacím dostupným prostřednictvím mobilní aplikace (mimo jiné včetně cen adostupnosti cestovních služeb) vsouladu stěmito Podmínkami použití. Žádný jiný účel použití není povolen.

Upozorňujeme, že veškerý software, mimo jiné včetně všech kódů HTML aovládacích prvků Active X obsažených na tomto webu, je majetkem společností Egencia, partnerů společnosti Egencia anašich příslušných dodavatelů. Dále je tento software chráněn autorskými právy austanoveními mezinárodních smluv. Veškeré kopírování adistribuce tohoto softwaru je výslovně zakázáno. Porušení zákazu může vyústit vzávažný občanskoprávní itrestní postih. Kdo tento zákaz poruší, bude trestně stíhán vmaximálním možném rozsahu.

BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO JE TAKÉ VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO KOPÍROVÁNÍ NEBO REPRODUKCE SOFTWARU NA JAKÝKOLIV JINÝ SERVER NEBO JEHO UMÍSTĚNÍ PRO DALŠÍ KOPÍROVÁNÍ NEBO DISTRIBUCI. POKUD JE NA SOFTWARE POSKYTOVÁNA ZÁRUKA, ŘÍDÍ SE VÝHRADNĚ PODMÍNKAMI LICENČNÍ SMLOUVY.

Aby vaše mobilní aplikace fungovala správně, musí být vaše mobilní zařízení připojeno kinternetu. Jste povinni zajistit vše potřebné ktomu, aby vaše zařízení mělo připojení kinternetu. Dále jste odpovědní za veškeré částky, které vám naúčtuje váš poskytovatel služeb vsouvislosti sodesíláním apříjmem dat prostřednictvím mobilní aplikace (mimo jiné včetně poplatků za datový roaming). Jak je popsáno dále vnašich Zásadách ochrany osobních údajů, mobilní aplikace bude automaticky odesílat vrámci svého běžného provozu malé množství dat včetně informací ozpůsobu, jakým mobilní aplikaci používáte, kjakému obsahu získáváte přístup, atechnických chyb aproblémů, které se při používání aplikace objevily. Používáním mobilní aplikace berete na vědomí automatické shromažďování těchto informací asouhlasíte sním.

zpět na začátek

PŘEVODNÍK MĚN

Pokud je na webu dostupný převodník měn, platí následující smluvní podmínky: směnné kurzy vycházejí zrůzných veřejně dostupných zdrojů aje nutno je používat pouze jako vodítko. Správnost kurzů není ověřená askutečné kurzy se mohou lišit. Cenové nabídky nejsou aktualizovány každý den. Ve funkci převodníku měn si ověřte datum poslední aktualizace dané měny. Předpokládá se, že informace poskytované touto aplikací jsou správné, avšak společnosti Egencia, partneři společnosti Egencia ani jejich příslušní dodavatelé tuto správnost nezaručují.

Před použitím těchto informací pro finanční účely doporučujeme poradit se sodborníkem asprávnost směnných kurzů uněj ověřit. Neschvalujeme použití těchto informací pro jiné než vaše osobní použití. Další prodej, distribuce nebo používání těchto informací pro komerční účely jsou výslovně zakázány.

zpět na začátek

DOLOŽKA O AUTORSKÝCH PRÁVECH A OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH

Veškerý obsah tohoto webu je chráněn © 2018 Egencia LLC. Všechna práva vyhrazena. Expedia, Dataminder alogo Egencia svyobrazením ptáka jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společností Egencia vUSA nebo dalších zemích. Další zmíněné názvy produktů aspolečností aloga mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Společnost Egencianení odpovědná za obsah webových stránek provozovaných jinými stranami než společností Egencia.

Pokud zjistíte porušení práv naší značky, oznamte nám to prosím zasláním e-mailu na adresuhotline@expedia.com.Zabýváme se pouze oznámeními týkajícími se porušení práv značky zaslanými na tuto emailovou adresu.

zpět na začátek

ZRUŠENÍ ÚČTU:

Společnost Egencia vsouladu se zákonem oautorských právech Digital Millennium Copyright Act („DMCA“) adalšími příslušnými zákony přijala zásadu týkající se rušení účtů odběratelů nebo majitelů účtu, kteří jsou považováni za osoby opakovaně porušující pravidla, pokud nastane odpovídající situace apokud otom společnost Egencia na základě vlastního uvážení rozhodne. Kromě toho může společnost Egencia také na základě vlastního uvážení omezit přístup kwebu nebo zrušit účty jakéhokoliv uživatele, který porušuje práva duševního vlastnictví jiných osob, bez ohledu na to, zda jde oopakované porušení či nikoli. Pokud se domníváte, že majitel účtu nebo odběratel porušil pravidla opakovaně, prosíme, abyste nám při zaslání oznámení poskytli informace dostačující ktomu, abychom mohli ověřit, zda se majitel účtu nebo odběratel dopustil opakovaného porušení pravidel.

zpět na začátek

OZNÁMENÍ O ŠKODLIVÉM MATERIÁLU

Pokud se vdobré víře domníváte, že materiály hostované na našem webu porušují vaše autorská práva, můžete nám (vy nebo váš zástupce) zaslat písemné oznámení obsahující následující informace. Upozorňujeme, že pokud nebude vaše stížnost řádně vyplněná nebo nebude úplná, nebudeme se jí zabývat. Uvedení jakýchkoli nepravdivých informací voznámení, že určitý obsah nebo aktivity porušuje vaše práva, vás činí odpovědnými za náhradu škody.

 1. Přesná identifikace díla chráněného autorskými právy, která byla údajně porušena.
 2. Přesné označení materiálu, který údajně na webu porušuje práva, např. odkaz na porušující materiál.
 3. Vaše adresa, e-mailová adresa atelefonní číslo.
 4. Prohlášení, že „se vdobré víře domníváte, že materiál, který údajně představuje porušení autorských práv, není schválen majitelem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem“.
 5. Prohlášení, že „informace uvedené voznámení jsou správné aže strana podávající stížnost je pod trestem křivé přísahy oprávněna jednat jménem vlastníka výhradního práva, které bylo údajně porušeno“.
 6. Oznámení musí být podepsáno osobou, která má oprávnění jednat jménem výlučného vlastníka práva, které je údajně porušováno.

Toto oznámení nám můžete zaslat e-mailem na adresu exp-copyright@expedia.com, faxem na číslo (425) 679-7251 krukám: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints, nebo pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Budeme se zabývat všemi oznámeními, která splňují výše uvedené požadavky. Pokud vreakci na toto oznámení odebereme nebo zakážeme přístup, můžeme otom vyrozumět majitele nebo správce dotčených stránek nebo obsahu, aby mohli vydat protioznámení.

Doporučujeme, abyste se před podáním oznámení poradili správním zástupcem. Uvedením jakýchkoli nepravdivých informací voznámení otom, že určitý obsah nebo aktivity porušují práva, se vystavujete riziku odpovědnosti za škody (včetně nákladů apoplatků za právní zastoupení).

Ohledně případných dalších otázek na postup podání stížnosti týkající se autorských práv na společnost Egencia nás kontaktujte na čísle (425) 679-3752.

zpět na začátek

PROTIOZNÁMENÍ:

Pokud byl odstraněn materiál, který jste zveřejnili, můžete podat faxem nebo běžnou poštou protioznámení suvedením níže stanovených náležitostí. Situaci vám doporučujeme nejprve konzultovat správním zástupcem. Uveďte následující údaje:

 1. Označení konkrétního obsahu, který byl odstraněn nebo zakázán, amísto, kde se daný obsah na webu společnosti Egencia nacházel. Je-li to možné, uveďte adresu URL.
 2. Uveďte své jméno, poštovní adresu, telefonní číslo ae-mailovou adresu.
 3. Prohlášení, že souhlasíte spříslušností Federálního okresního soudu jako soudního okrsku, do kterého spadá vaše sídlo, nebo pokud je vaše sídlo mimo Spojené státy, spříslušností soudního okrsku, do kterého spadá sídlo společnosti Egencia LLC. Dále prohlášení, že převezmete doručení soudních písemností od strany, která oznámila váš obsah, nebo od zástupce dané strany.
 4. Následující prohlášení: „Přísahám pod trestem křivé přísahy, že se vdobré víře domnívám, že výše uvedený obsah byl odstraněn nebo zakázán vdůsledku chyby nebo nesprávné identifikace.“
 5. Váš podpis

Písemné sdělení zašlete na následující adresu:

Egencia LLC

Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints

1111 Expedia Group Way West
Seattle, WA 98119

NEBO ho můžete zaslat faxem na číslo: (425) 679-7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints

Ohledně případných dalších otázek na společnost Egencia ohledně postupu týkajícího se zákona DMCA nás kontaktujte na čísle (425) 679-3752.

zpět na začátek

OZNÁMENÍ OPATENTECH

Na tento web nebo funkce aslužby přístupné prostřednictvím webu se může vztahovat jeden nebo více patentů vlastněných společnostmi Egencia. Části tohoto webu jsou provozovány na základě licence podle jednoho nebo více patentů. Další patenty čekají na vyřízení.

zpět na začátek

PODMÍNKY MAPOVÁNÍ

Vaše používání mapování na tomto webu se řídí Podmínkami použití společnosti Microsoft, Prohlášením oochraně osobních údajů společnosti Microsoft, Podmínkami použití společnosti Google aZásadami ochrany osobních údajů společnosti Google. Společnost Microsoft aGoogle si vyhrazují právo své Podmínky použití aProhlášení oochraně osobních údajů kdykoli dle vlastního uvážení změnit. Kliknutím sem získáte další informace:

Geografické údaje OpenStreetMap používané při mapování jsou chráněny autorskými právy přispěvatelů OpenStreetMap ajsou dostupné na základě licence Open Database License (ODbL).

zpět na začátek

OBECNÁ USTANOVENÍ

Tento web provozuje francouzský subjekt atato smlouva se řídí anglickými zákony. Tímto souhlasíte svýhradní jurisdikcí amístní příslušností soudů vLondýně ve Velké Británii pro všechny spory, které vsouvislosti spoužitím tohoto webu vyvstanou. Použití tohoto webu je neoprávněné vjakékoli jurisdikci, která neuvede vplatnost všechna ustanovení této smlouvy, ato mimo jiné včetně tohoto odstavce.

Souhlasíte stím, že mezi vámi aspolečnostmi Egencia nevzniká vdůsledku Podmínek použití nebo vašeho používání tohoto webu společný podnik, společenství ani pracovní vztah.

Naše plnění vyplývající ztěchto podmínek se řídí stávajícími zákony aprávním postupem. Žádné ustanovení Podmínek použití neomezuje vaše právo dodržet požadavky orgánů činných vtrestním řízení nebo jiné vládní či zákonné požadavky nebo žádosti týkající se vašeho použití tohoto webu nebo informací, které jsou nám poskytovány nebo které shromažďujeme vsouvislosti stímto použitím. Pokud to platné zákony povolují, souhlasíte stím, že případný nárok nebo žalobní důvod vyplývající zvašeho přístupu ktomuto webu nebo jeho používání nebo vsouvislosti snimi vznesete do dvou (2) let od data, kdy tento nárok nebo žalobní důvod vznikl nebo nastal. Vopačném případě se tohoto nároku nebo žalobního důvodu neodvolatelně zříkáte.

Vpřípadě, že kterákoli část této smlouvy bude shledána neplatnou, protiprávní nebo nevynutitelnou, neovlivní to nijak právoplatnost avynutitelnost ostatních ustanovení.

Tato smlouva (aostatní podmínky vní uvedené) představuje celou smlouvu mezi vámi aspolečností Egencia vsouvislosti stímto webem, našimi službami avašimi transakcemi avztahy snámi. Nahrazuje všechna předchozí nebo souběžná sdělení anávrhy učiněné vzájemně velektronické, ústní nebo písemné formě vsouvislosti stímto webem (kromě smlouvy mezi vaší společností aspolečností Egencia). Tištěná verze této smlouvy alibovolné oznámení zaslané velektronické podobě budou přípustné při soudním nebo správním řízení ve stejném rozsahu aza stejných podmínek, jako je tomu ujiných obchodních dokumentů azáznamů, které původně vznikly ajsou uchovávány vtištěné podobě.

Fiktivní názvy společností, produktů, lidí nebo osob či údaje uvedené na tomto webu neoznačují skutečné osoby, společnosti, produkty nebo události.

Veškerá práva, která vtomto dokumentu nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

zpět na začátek

ZÁKAZNICKÁ SLUŽBA

Potřebujete-li rychlou odpověď na vaše otázky nebo zjistit způsob, jak nás kontaktovat, navštivte Centrum zdrojů společnosti Egencia. Nebo nám můžete napsat na:

Egencia France SAS
Attn: Legal Dept
9-11 Allee de l’Arche
92400 Courbevoie
Francie

©2018 Egencia LLC. Všechna práva vyhrazena.